• 210 51 55 889

« Ἡ θυσία τῶν παιδιῶν στὸν βωμὸ τοῦ πολιτισμοῦ » / 2009-2010

Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς παγκόσμιας ἱστορίας τὰ παιδιὰ ἀποτελοῦσαν καὶ ἀποτελοῦν τὰ θύματα τῆς προόδου τοῦ πολιτισμοῦ, ὅμως εἶναι καὶ ἡ μόνη ἐλπίδα τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν κρίση · αὐτὴ τὴν κρίση τὴν ὑπαρξιακή.

Ἡ ἀδικία καὶ ἡ θυσία τῶν παιδιῶν στὸ βωμὸ τῆς ματαιοδοξίας καὶ τῆς ἀλαζονείας τῶν ἀνθρώπων ἀποτυπώνεται ἤδη ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τῶν πρώτων κοινωνιῶν, μέσα στὶς σελίδες τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μυθολογίας καὶ τῆς παγκόσμιας, παρουσιάζοντας τὶς πρῶτες φριχτὲς ἐμπειρίες τῆς ἀνθρωπότητας.