• 210 51 55 889

« Ὁ ὀρθὸς λόγος, ἡ ἄρνηση τῆς μεταφυσικῆς ἐμπειρίας καὶ ἡ ἐλευθερία τῶν νέων »

Οἱ νέοι μας ἔχουν παράπονα καὶ προβληματισμούς, ποὺ θὰ τοὺς ἀντιληφθοῦμε ἀκούγοντας τοὺς ἴδιους. Πρέπει νὰ ἀκούσομε τὰ παιδιά μας, γιὰ νὰ τὰ κατανοήσομε, νὰ ἐντοπίσομε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς λείπει, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὰ φοβίζει.

Ἔτσι θὰ ἀντιληφθοῦμε κι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι τίνος εἴδους ἐφόδια ἔχουν ἀνάγκη νὰ τὰ ἐξοπλίσομε, ὤστε, μεγαλώνοντας, νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ εὐτυχήσουν, ποὺ αὐτὸς ἄλλωστε εἶναι ὁ στόχος.

Ὅμως, στὴν προσπάθειά μας νὰ ἐξοπλίσομε τὰ παιδιά μας μὲ δεξιότητες, γιὰ νὰ γίνουν σοφά, σπουδαγμένα, νὰ γίνουν ῥεαλιστές, οἰκονομικὰ ἀνεξάρτητα καὶ ἐργασιακὰ ἐπιτυχημένα, τοὺς στεροῦμε τὸ πιὸ σημαντικὸ δῶρο, τὴν ἐλεύθερη καὶ προσωπική ἀποδοχή τῆς μεταφυσικῆς ἀλήθειας τῆς ζωῆς.