• 210 51 55 889

« Δὲν εἶναι ὁ κόσμος σας αὐτός » / 2009-2010

Ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἀνθρώπινο πολιτισμό, ποὺ ἐλάτρεψε τὴ δύναμη, σφαγιάζοντας ὅλους τοὺς ἀδυνάτους, μέχρι σήμερα, τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει. Οἱ ἄνθρωποι δὲν μετανοοῦν καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ συνεχίζουν νὰ ἀποζητοῦν ἀπὸ τὰ παιδιά τους τὴν ἐλπίδα.

Σὲ ἐσᾶς μιλάω, παιδιά μου, αὐτὸς ὁ κόσμος, ποὺ ἀντικρύζετε, ὁ σκληρός, ὁ ἄσχημος, ὁ “ἀντικειμενικός”, δὲν εἶναι πραγματικός. Πρόκειται γιὰ μιὰ κολοσσιαία καὶ σκηνοθετικὰ φτιαγμένη κακία, γεμάτη ἠθικὲς προφάσεις καὶ πάθη !

Θὰ συγκρουσθεῖτε μὲ αὐτὴ τὴν κακία, παιδιά μου, ὅμως ὑπάρχει τρόπος ν’ ἀμυνθεῖτε καὶ νὰ ἁπαλυνθεῖ ὁ πόνος σας.