• 210 51 55 889

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ

Ἀναστάσεως Ἡμέρα

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής • εἰκονογράφηση Εὔα Καραντίνου. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Παρρησία, 2008.

Δυὸ συγκινητικὰ πασχαλινὰ παραμύθια.