• 210 51 55 889

Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες καὶ μάρτυρες

Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες καὶ μάρτυρες

Θεατρικό. / Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Παρρησία, 2008.

Οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες, ποὺ ἀνασυστήθηκαν ὡς παγκόσμιοι πρὶν ἀπὸ 112 χρόνια καὶ γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια, ἀποτελοῦν ἕνα ἐρέθισμα, γιὰ νὰ σκεφτοῦμε γιατί καταργήθηκαν ἐπίσημα γιὰ 1500 χρόνια καὶ μὲ ποιό ἦθος ξαναγεννήθηκαν στὴν παγκόσμια σκηνή. Οὔτε πρὶν ἀπὸ τὴν κατάργησή τους εἶχαν τὸ γνήσιο ἦθος, ποὺ τοὺς ἀπέδιδε ὁ λαὸς - ὁ λαὸς πάντα βλέπει τὸν κόσμο ἀθῷα καὶ ἰδανικὰ - οὔτε βέβαια μετὰ τὴν ἀνασύστασή τους τὸ 1896.

Οὔτε ἡ ἐκεχειρία ἐλειτούργησε ποτὲ ἢ σχεδὸν ποτέ, οὔτε τὸ Ὀλυμπιακὸ ἰδεῶδες ὑπερίσχυσε ἐπάνω στὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικᾶ συμφέροντα. Καὶ σὲ μία ἐποχή, ποὺ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἦταν πλειοψηφία Χριστιανῶν καὶ μάλιστα μαρτύρων, οἱ εἰδωλολατρικὲς τελετές, ποὺ γίνονται στοὺς ἀγῶνες, ἦταν πρόκληση, ὅταν δὲν ἦταν μουσειακοῦ χαρακτήρα.Οἱ μάρτυρες τῆς πίστης ἦταν ὁ καινούργιος τύπος ἀθλητῶν, ποὺ ἔδιναν τὴ ζωή τους, γιὰ νὰ μαρτυρήσουν τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Κι αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἔγινε τὸ θεμέλιό τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ.

Ἡρωϊκὸ φρόνημα εἶχαν πάντοτε οἱ νέοι μας καὶ τὸ ἔδειξεν ἡ τραγῳδία μὲ τὶς ἡρωΐδες της. Μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Εὐαγγελίου δόθηκε ὁ λόγος τοῦ ἡρωϊσμοῦ καὶ τῶν ἀγώνων καὶ αὐτὸς ἦταν ὁ Λόγος Χριστός. Αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες ἔκαναν τοὺς νέους ἄξιους ὄχι μόνο γιὰ ἕνα στεφάνι ἐλιᾶς ἀλλὰ γιὰ τὴν αἰώνια βασιλεία. Αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες δὲν ἀμαυρώθηκαν ποτέ.

(πρόλογος τοῦ βιβλίου)