• 210 51 55 889

Οἱ δύο κανόνες τῆς Χριστοῦ γεννήσεως

Οἱ δύο κανόνες τῆς Χριστοῦ γεννήσεως

Μαθήματα Λειτουργικῆς Γλώσσας, Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής,1η ἔκδοση, Παρρησία, 2011.

Κανόνες ὀνομάζονται μεγάλα σύνθετα ποιήματα, ποὺ ἀναφέρονται συνήθως σὲ μεγάλες ἑορτές. Γιὰ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔχομε δύο Κανόνες, ἕνα τοῦ ποιητοῦ Κοσμᾶ τοῦ Μαϊουμᾶ καὶ ἕνα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.Ὁ κάθε Κανὼν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕναν ἀριθμὸ μικροτέρων ποιημάτων, ποὺ ποτὲ δὲν εἶναι περισσότερα ἀπό ἑννιά, συνήθως εἶναι ὀκτὼ καὶ συχνὰ καὶ λιγότερα σὲ κάθε Κανόνα.

Τὰ ποιήματα αὐτά λέγονται "ᾠδαί". Κάθε ᾠδὴ περιλαμβάνει τρία ὡς πέντε τροπάρια (δηλ. μικρότερα ποιήματα). Τὸ πρῶτο τροπάριο τῆς κάθε ᾠδῆς λέγεται εἰρμὸς καὶ ἔχει ἰδιαίτερο μέλος, ῥυθμὸ κλπ. καὶ σύμφωνα μὲ τὸ μέλος καὶ τὸν ῥυθμὸ τοῦ εἰρμοῦ ψάλλονται καὶ τὰ ὑπόλοιπα τροπάρια τῆς κάθε ᾠδῆς.