• 210 51 55 889

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - Ἀθήνα : Παρρησία, 2011.

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω Σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω Σοι, Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.