• 210 51 55 889

Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Μαθήματα Λειτουργικῆς Γλώσσας, Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής, 2η ἔκδοση, Ἀθήνα, Παρρησία, 2011.

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἕνα μυστήριο, ποὺ τὸ ζοῦμε. Κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος ὅμως, ἡ πληροφόρηση καὶ ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν ἱερέων, τῶν ἱεροψαλτῶν καὶ τοῦ ἐκκλησιάσματος γίνεται μὲ τὸ λόγο. Γι' αὐτὸ οἱ πιστοί, ποὺ μετέχουν στὴ λειτουργία, πρέπει νὰ κατανοοῦν τὰ λεγόμενα.

Μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου στὴ γλῶσσά μας ἐκφράσεις καὶ λέξεις ἄλλαξαν τὸ νόημά τους ἢ ἔπεσαν σὲ ἀχρηστία. Οἱ Χριστιανοὶ μπαίνουν στὸν πειρασμὸ νὰ ζητοῦνε μεταφράσεις τῆς θείας Λειτουργίας στὴ σύγχρονη γλῶσσα.

Ἐπειδὴ ὅμως τὰ λόγια της θείας Λειτουργίας εἶναι θεόπνευστα καὶ τὰ ἔχομε συνηθίσει νὰ ντύνουν μ’αὐτὴ τὴν μορφὴ τὶς ἱερὲς ἔννοιες, κάθε μετάφραση θὰ βλάψει τὴ συναισθηματικὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ δημιουργεῖ ἡ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας. Γι' αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ βοηθηθεῖ ὁ πιστὸς στὴν κατανόηση τῆς λειτουργικῆς γλώσσας, ὅπως εἶναι. Ἄλλωστε, εἶναι πολὺ ἁπλὴ ἡ γλῶσσα τῆς θείας Λειτουργίας καὶ πολὺ κοντὰ στὴ νέα ἑλληνική. Διευκρινίζομε ἐδῶ ὅτι ἀναφερόμαστε στὴ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ ἔκδοση αὐτὴ στὶς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν δίνει τὶς ἐλάχιστες ἀναγκαῖες πληροφορίες σὲ λέξεις, σὲ γραμματικοὺς τύπους καὶ σὲ σύνταξη, ὥστε νὰ γίνεται κατανοητὴ ἡ θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἐκκλησιαζόμενο.