• 210 51 55 889

Τὸ δρᾶμα τοῦ Ἱππόλυτου

Τὸ δρᾶμα τοῦ Ἱππόλυτου

Κωνσταντῖνος Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Μαΐστρος, 2009.

Ἡ φιλολογία θεωρεῖται ἐνίοτε μία στεγνὴ καὶ σχολαστικὴ ἴσως ἐπιστήμη, ποὺ ἐξετάζοντας τὸν τύπο κάποτε χάνει ἀπὸ τὰ μάτια της τὴν οὐσία. Τὴ διαδεδομένη αὐτὴ παρεξήγηση ἀνατρέπει ἔργῳ ἡ μελέτη τοῦ καταξιωμένου καὶ πολυγραφότατου φιλολόγου Κωνσταντίνου Γανωτῆ στὸ δρᾶμα τοῦ Ἱππολύτου. 

Μ' αὐτὸ τὸ δοκίμιο ἐπιχειρεῖται ἡ διείσδυση πέρα ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς φιλολογικὲς παραμέτρους καὶ τὶς στατικὲς ψυχολογικὲς ἀναλύσεις στὴν ὑπαρξιακὴ ἀγωνία καὶ στὶς φιλοσοφικὲς θέσεις τόσο τοῦ Εὐριπίδη ὅσο καὶ γενικότερα τῶν ἀρχαίων πατέρων μας, ὅπως σηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν ὕφανση τοῦ μύθου καὶ τὴν ἐλεύθερη λυρικὴ ἔκφραση τοῦ ποιητῆ μέσα στὸ δρᾶμα.

Ὁ συγγραφέας μᾶς ξεναγεῖ ἐπ' εὐκαιρίᾳ σὲ ὅλη τὴν ἀρχαία μυθολογία. Ἔτσι, στὴν πραγματικότητα, μὲ ἀφορμὴ μία ὑπέροχη εἰδικὴ μελέτη ἐρευνᾶται καὶ συζητιέται ὅλο τὸ εὖρος τῶν σχέσεων τοῦ ἀρχαίου καὶ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ, καὶ ἐξάγονται πρωτότυπα καὶ πολύτιμα συμπεράσματα.

(Ἀπὸ τὴν παρουσίαση στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου)