• 210 51 55 889

Ὀλυμπιακὰ

Ὀλυμπιακὰ

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτῆ. - 1η ἔκδοση. - Ἀθήνα : Πηλός, 2005.

Τὰ κείμενα, ποὺ ἀκολουθοῦν, ἔχουν γραφτεῖ ἕνα μὲ τρεῖς μῆνες πρὶν ἀπὸ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες τοῦ 2004 στὴν Ἀθῆνα. Ὕστερα ἐνσωματώθηκαν στὸν τόμο « Μαρτυριόνικοι ».