• 210 51 55 889

Ἅλις πημονῆς ὑπάρχει

Ἅλις πημονῆς ὑπάρχει

Κωνσταντῖνος Σ. Γανωτής. - 1η ἔκδοση. - Ἀθῆνα : Παρρησία, 2008. Μία ἀνάπτυξη τοῦ τέλους τοῦ δράματος τοῦ «Ἀγαμέμνων» τοῦ Αἰσχύλου.

« Βασιλεύει,
ἀλλ' οὐκ αἰωνίζει
Ἅδης τοῦ γένους τῶν βροτῶν•
σὺ γὰρ τεθεὶς ἐν τάφῳ,
Κραταιέ, ζωαρχικῇ παλάμῃ
τὰ τοῦ θανάτου
κλεῖθρα διεσπάραξας
καὶ ἐκήρυξας τοῖς ἀπ' αἰῶνος
ἐκεῖ καθεύδουσι
λύτρωσιν ἀψευδῆ,
Σῶτερ, γεγονῶς
νεκρῶν πρωτότοκος.»

(Ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Μ. Σαββάτου-Ἀπὸ τὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου)